Prvotní posouzení aktiva
Soubor investičních příležitostí bude pravidelně monitorován a diskutován na úrovni investičního výboru, jenž bude konsenzuálně rozhodovat, která aktiva jsou dostatečně atraktivní, aby byla zařazena do fáze due diligence. Investiční výbor zároveň určí rozsah a formu a časový plán due diligence.

Due diligence
Budou posuzovány zejména personální, manažerské, komerční, tržní, finanční a právní okolnosti. V relevantních situacích pak bude posuzována kvalita pojištění podniků, vliv na životní prostředí, bezpečnost atd. V tomto procesu budou využívány jak interní zdroje (investiční tým, interní kapacity BHS a skupiny Proxy – Finance), tak profesionální externí poradci.

Předběžné rozhodnutí
V případě pozitivních výsledků due diligence předloží investiční tým investiční návrh investičnímu výboru. Návrh bude obsahovat podrobnou analýzu příležitosti, návrh struktury transakce a doporučení investiční strategie.
Audit Investiční výbor vydá spolu se souhlasem k realizaci i doporučení pro finální právní a finanční audit, který bude proveden oprávněnými externími auditory.

Finální rozhodnutí
Na základě výsledku auditu, jehož součástí bude i kompletní návrh transakční dokumentace, doporučí investiční výbor realizaci, která bude podléhat schválení ředitelem investiční společnosti pro obhospodařování fondů.

Prodej/Exit
Investiční tým bude pravidelně monitorovat výsledky a obchodní a finanční plány portfoliových společností a posuzovat je v kontextu situace na relevantních trzích tak, aby vyhodnotil nejlepší příležitosti k realizaci (odprodeji) daného aktiva. Doporučení k prodeji bude investiční tým předkládat k posouzení investičnímu výboru. Realizace prodeje bude podléhat schválení ředitelem investiční společnosti pro obhospodařování fondů.

Monitoring
3–6 měsíců

  • Rychlá diagnóza trhu
  • Interní due dilligence
  • Investiční návrh
  • Investiční výbor
  • Audit Realizace
  • Předběžné rozhodnutí
  • Finální rozhodnutí

Informování investorů
Kompletní přehled o portfoliu nakoupených aktiv fondu se skládá ze seznamu všech pozic v držení fondu a také ze seznamu všech realizovaných transakcí za sledované období.

Investoři jsou elektronickou cestou vždy čtvrtletně informováni o aktuální výkonnosti fondu a případně o investičních záměrech v budoucnu. Investoři jsou rovněž čtvrtletně informováni elektronickou cestou o aktuální hodnotě investiční akcie fondu. Veškeré informace ohledně činnosti fondu a jeho portfoliu jsou akcionářům k dispozici na webových stránkách. Čtvrtletně jsou také e-mailem informováni o aktuální výkonnosti fondu, o hodnotě investiční akcie fondu a případně o budoucích investičních záměrech.

2015 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více