Základní údaje

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu: Investice do malých a středních podniků v ČR a SR
Nákup: Investice do podniků s výrazným růstovým potenciálem, budování akcionářské hodnoty a následný prodej strategickým investorům
Cílová hodnota aktiv: 500 mil. CZK (bez bankovního financování)
Druh cenného papíru: Investiční akcie na jméno
Cílený výnos: 15 % p.a. +
Nákupy investičních akcií: Čtvrtletně
Doba trvání fondu: Neomezená
Minimální investice: CZK ekvivalent 125 000 EUR pro kvalifikovaného investora; do budoucna vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
Investiční horizont: 6 let a více
Vstupní poplatek: Maximálně 2 %
Výstupní poplatek: Do tří let od investice 0 % v případě odkupu méně než 5% celkové investice a maximálně 25 % v případě odkupu více než 5 % celkové hodnoty investice. Po třech letech 0 %.
Obhospodařovatel fondu: Versute investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu: Versute investiční společnost, a.s.
Poplatek za správu: 2 % p.a. z vlastního kapitálu
Výkonnostní odměna: 30 % ze zisku nad výnos 7,25 % p.a.
Depozitář: ČSOB
Auditor: Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulátor a zákonný dohled: Česká národní banka
Zdanění fondu: 5 % ze zisku
Zdanění investorů (fyzická osoba): 15 (po třech letech držení investiční akcie 0%)

Podrobné informace o fondu možnosti investice obsahuje Statut fondu, stanovy a další informační dokumentace.

Investice do soukromých podniků jsou rizikové, málo likvidní a dlouhodobé. Na druhou stranu mohou poskytovat atraktivní zhodnocení vložených peněz. Úspěch těchto investic spočívá ve zkušeném investičním manažerovi, podrobné přípravě a naprostém porozumění každému aspektu transakce.

Projekt BHS PE fondu je realizován týmem investičních profesionálů s dlouhodobou kombinovanou domácí i zahraniční zkušeností v oborech private equity a kapitálové (akciové) trhy.

Řízení fondu

Akcionář fondu:
Investor, který nákupem investičních akcií za jejich nominální (první 2 měsíce) nebo aktuální hodnotu získá podíl na majetku fondu.

Auditor:
Audituje účty fondu a dodržování statutu a investičních pravidel (KPMG Česká republika, s.r.o.).

ČNB:
Česká národní banka uděluje souhlas se založením fondu, dohlíží na činnost fondu, obhospodařovatele fondu a depozitářské banky a dostává a kontroluje pravidelné zprávy o hospodaření fondu.

Depozitářská banka:
Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu. Účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu (ČSOB).

Fond:
Investiční fond kvalifikovaných investorů dle § 154 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Investiční proces:
Každý investiční záměr bude před realizací posouzen analýzou ekonomické výhodnosti (AEV), kterou bude finanční ředitel investiční společnosti předkládat k následnému posouzení investičnímu výboru fondu. Tento posoudí investiční záměr z hlediska jeho souladu s investiční strategií fondu a následně vydá své stanovisko, respektive doporučení k realizaci. Tu pak bude schvalovat ředitel pro obhospodařování fondů investiční společnosti.

Investiční společnost:
Obhospodařuje majetek fondu podle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční informační povinnost účetní závěrky, informace o změnách) a depozitářské bance. Činnost investiční společnosti kontroluje průběžně Depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost informuje podílníky fondu o hodnotě podílového listu, vydává podílové listy a vede seznam podílníků (Amista investiční společnost, a.s.).

Investiční výbor:
Posuzuje investiční příležitosti na základě analýzy ekonomické výhodnosti; vyhodnocuje je a předkládá je k finálnímu schválení řediteli investiční společnosti. Investiční výbor je šestičlenný.

Statut:
Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, termíny a podmínky odkupu investičních akcií, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnosti fondu.

Statutární ředitel:
Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu dle stanov, jehož členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku (Amista investiční společnost, a.s.).

Správní rada:
Dozorčí orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu dle stanov, jehož členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku.

Zakladatel fondu:
Akcionář držící zakladatelské akcie fondu, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě (BH Securities a.s.).

Zmocněnec:
Zmocněnec jmenovaný statutárním ředitelem pro jednání za fond, který je zapsán do obchodního rejstříku.

Personální obsazení

1. Statutární ředitel fondu
Amista investiční společnost, a.s. (Představenstvo)

2. Zmocněný zástupce statutárního ředitele
Petr Janoušek (Amista)

3. Správní rada
Luděk Palata, Bohumil Pavlica, Zdeněk Lepka, Petr Janoušek

4. Investiční výbor
Luděk Palata, Jan Kuthan, Bohumil Pavlica, Pavel Borovička, Zdeněk Lepka, Petr Janoušek

Kontakt

BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax:+420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz

BHS Fund II. - Private Equity,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Bohumil Pavlica
Alternative Investments & Corporate Finance Manager
Tel. 255 710 724
Ing. Jan Kuthan
Member of the Supervisory Board
Tel. 255 710 734
Anežská 986/10, Staré Město,
110 00 Praha 1
IČ: 03846784
DIČ: CZ03846784
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20487
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.
Odeslat

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více